Gå til hovedsiden

Hvordan fravælges revision?

Små virksomheder har siden 2006 kunne fravælge revision af årsrapporten. Erfaringer har imidlertid vist, at mange ikke er klar over, hvordan fravalget gennemføres.

Hvordan fravælges revision

Små virksomheder har siden 2006 kunne fravælge revision af årsrapporten. Denne mulighed er blevet benyttet af flere virksomheder, men erfaringerne har vist, at en række virksomheder og deres kapitalejere, ledelse eller tilknyttede revisorer ikke er helt klar over, hvordan fravalget gennemføres.

Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler. Der skal ligeledes indsendes en selskabsangivelse, hvor selskabets skattepligtige indkomst opgøres.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

Betingelser for at fravælge revision

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan efter første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for de første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Fravalg af revision i holdingselskaber

Små holdingselskaber kan på den førstkommende ordinære generelforsamling, der afholdes efter den 1. januar træffe beslutning om, at det kommende årsregnskab ikke skal revideres. Dette gælder også selvom regnskabsperioden for det kommende årsregnskab er startet før den 1. januar.

Små holdingselskaber har mulighed for at fravælge revision, hvis holdingselskabet og de virksomheder, den udøver betydeligt indflydelse over, tilsammen ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Størrelse på balancesum, nettoomsætning og antal ansatte beregnes som summen af balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i virksomheden selv, og de virksomheder, den udøver betydelig indflydelse over.

Balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i de virksomheder, holdingselskabet udøver betydelig indflydelse over, skal medregnes fuldt ud, selvom holdingselskabets ejerandel er under 100 %.

Værdien af kapitalandele i de virksomheder, holdingselskabet udøver betydelig indflydelse over, skal dog fratrækkes, når den samlede balancesum skal opgøres.

Fravalg af revision ved stiftelse af virksomhed

Fravalg af revision kræver, at

 1. det fremgår af stiftelsesdokumentet, at virksomhedens årsrapport ikke skal revideres,
 2. virksomhedens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor

Fravalget af revisionen registreres automatisk ved anmeldelse om stiftelse af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder, der fravælger revision ved stiftelsen skal dog være opmærksomme på, at den første årsrapport vil blive underlagt revisionspligt, hvis virksomheden overskrider to af de tre ovennævnte grænsestørrelser ved udløbet af det første regnskabsår.

Fravalg efter det første og efterfølgende regnskabsår

Fravalg af revision kræver, at

 1. fravalg af revision er vedtaget på virksomhedens ordinære generalforsamling,
 2. virksomhedens vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser over revisionspligt, herunder valg af revisor,
 3. det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten i dét år, hvor der træffes beslutning om at fravælge revision for de kommende år, at det er besluttet at fravælge revision
 4. ledelsen erklærer i ledelsespåtegningen til årsrapporten for indeværende regnskabsår, at betingelserne for at kunne fravælge revision, er opfyldt.

Virksomheden skal anmelde fravalget af revisor og indsende de tilrettede vedtægter til Erhvervsstyrelsen. Generalforsamlingsprotokollatet skal vedlægges sammen med de ændrede vedtægter.

Fortsættelse af fravalg af revision

Virksomhedens ledelse skal hvert år i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt.

Nu er det tilstrækkeligt, at oplysningen om fravalg af revision af årsregnskabet for det kommende år kun gives i det årsregnskab, som fremlægges og godkendes på dén ordinære generalforsamling, hvor der træffes beslutning om fravalg af revision af kommende årsregnskaber.

Hvis virksomheden på en balancedag og foregående års balancedag overskrider to af de tre størrelsesgrænser, skal virksomhedens årsrapport for det pågældende regnskabsår revideres.

Vil du vide mere om Visma og Regnskab?

Vismas regnskabsløsninger hjælper mere end 160000 kunder med deres regnskab. Læs mere om, hvordan vi også kan hjælpe med jeres regnskab.

Mest læste