Domstolsstyrelsen

For at kunne yde borgerne bedre service, benytter byretterne en applikation til elektronisk udveksling af data mellem Politiets og Domstolsstyrelsens sagsbehandlingssystemer

Bedre service til glæde for borgere

Systemet modtager datafølgesedler fra Politiet fra deres sagsbehandlingssystem,og afleverer disse datafølgesedler i Domstolsstyrelsens eget sagsbehandlingssystem. Systemet modtager, validerer og registrerer datafølgesedlerne og giver brugerne mulighed for at slå op elektronisk i stedet for at lede papirstakken igennem. Dermed kan byretterne yde en bedre service til borgerne.

  • Styrelsen yder bedre borgerservice
  • Sagsbehandlingssytemet er blevet effektiviseret
  • Færre manuelle arbejdsgange for medarbejderne
  • Styrelsen har fået lettet opgaven med at besvare henvendelser fra borgere

Løsningen

DFS-løsningen er i stand til at hente datafølgesedler som er indlejret i mails på en Exchange mail server. Den er i stand til at validere de hentede datafølgesedler, og efterfølgende gemme disse informationer (metadata samt tilhørende dokumenter) i en DFS specifik database.

Løsningen blev leveret under en SKI 02.18 rammekontrakt, og inkluderede blandt andet kravafklaring, arkitekturrådgivning, løsningsbeskrivelse, design af brugergrænseflade samt udvikling.

Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen har til opgave at administrere og udvikle Danmarks Domstole. Den blev oprettet som en ny, selvstændig statsinstitution den 1. juli 1999. Domstolsstyrelsen ledes af en bestyrelse.

Løsning til 24 byretter

Det overordnede formål med Datafølgeseddelløsningen (DFS) er at modtagesagsoplysninger, dokumenter og partsoplysninger elektronisk med henblik på at overføre sagsoplysningerne til retternes andre it-systemer, herunder DSI-straffesystem, Dombogen og Retsbogen. Derudover skal løsningen også lette opgaverne med at besvare borgerhenvendelser.

Tidligere blev alle sagsoplysninger modtaget i papirform eller via flytbare medier, for eksempel USB-sticks, hvilket gjorde det meget tidskrævende at fremsøge oplysninger, når borgere henvendte sig. Tilsvarende var overførelse af sagsoplysninger til byretternes it-systemer en tidskrævende manuel proces. Løsningen anvendes i dag til behandling af straffesager i de 24 byretter og betjenes af retssekretærer i de pågældende retter.

Samarbejde i forløbet

Ved indføring af nye systemer på områder, der ikke tidligere har været digitaliseret, er det endnu mere vigtigt end ellers at inddrage brugerne. Det er brugerne af systemet, der har været med til at vurdere, hvordan systemet fungerer i de arbejdssituationer, det skal understøtte.

I projektet har der undervejs i udviklingsfasen været tre fremvisninger for en gruppe af brugere fra Domstolsstyrelsen. Brugergruppen har på denne måde haft mulighed for at vurdere fremskridtet, komme med input til skærmdialoger og har i det hele taget følt sig inddraget og engageret i udviklingen af DFS-løsningen. Brugergruppen har oplevet dette forløb som meget positivt og har taget ansvaret for systemets færdige form med ud i dagligdagen i retterne.

Visma Consulting

Vi har samlet ESDH-ydelser i divisionen Visma Consulting A/S. Kontakt os og hør, hvordan I får fleksibel og professionel rådgivning og hjælp til jeres it-projekter.

Tommy Munck
Delivery Manager
tommy.munck.pedersen@visma.com
Telefon: +45 41 91 43 50

Vi digitaliserer Danmark