Patienterstatningen

Vi har udviklet Patienterstatningens ESDH-system - en effektiv platform til håndtering af sager og dokumenter, der nedsætter sagsbehandlingstiden for patienter

IT til erstatningssager

Patienterstatningen har til opgave at hjælpe patienterne med at få erstatning for skader i forbindelse med lægebehandling, som de har krav på efter loven. De behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på f.eks. et hospital, hos egen læge, eller som følge af bivirkninger efter brug af et lægemiddel.

Arbejdet med at håndtere erstatningssager inkluderer journalisering af dokumenter og specialbehandling med inddragelse af jurister og læger, der er med til at afgøre, om en skade kan erstattes i henhold til loven. Patienterstatningen ønskede at anskaffe et nyt og moderne system til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (EDSH-løsning). Systemet skulle dels kunne håndtere kommende administrative- og kommunikative krav og samtidig it-understøtte arbejdet med erstatningssager.

Løsningen giver nye muligheder

Vi har udviklet Patienterstatningens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH-løsning). Løsningen benyttes til sagsbehandling og dokumenthåndtering i forbindelse med erstatningssager, og funktionsunderstøtter de lovmæssige krav til journalisering og arkivering.

Løsningen giver patienterne en digital selvbetjent adgang til deres egen sag, sammen med øvrige parter, såsom sygehuse, læger, speciallæger, arbejdsgivere og fysioterapeuter. Sidstnævnte har alene adgang til de dele af sagsfremstillingen, som er relevante for dem.

Strenge krav til rettighedsstyring

Der er tale om personfølsomme oplysninger, som stiller krav til at ESDH-løsningen skal have en gennemgribende rettighedsstyring baseret på integration til Patienterstatningens Active Directory. Dette giver mulighed for styring af rettigheder både på individ-niveau, rolle-niveau og dokumentniveau.

Dertil kommer relationsstyring af dokumenter for en given sag. De eksterne parter tilgår systemet via NemID og er afskærmet fra, at se anden information end præcis de oplysninger om den enkelte sag, som de skal bidrage til.

Integrationer sikrer indblik

Der er udviklet integrationer til Patienterstatningens Content Management System, således at sagsdokumenter kan publiceres på websitet og en række interessenter dermed kan få indblik i sagsbehandlingen på generelt niveau.

Som led i projektet har vi gennemført migrering af alle dokumenter fra Patienterstatningens gamle sagsbehandlingssystem.

Med ESDH-løsningen slipper Patienterstatningen for at udskrive 1,5 millioner dokumenter om året

Effektiv, miljøvenlig og omkostningsbesparende løsning

Den elektroniske sags- og dokumenthåndteringsløsning har givet Patienterstatningen en effektiv platform til håndtering af sager og dokumenter i forbindelse med patientskader. Med mere end 10.000 sager om året, har Patienterstatningen fået en it-løsning, der rummer et stort potentiale for væsentlige produktivitetsforbedringer og effektiviseringer. Det ses blandt andet i sagsbehandlingstiden, der er blevet reduceret gennem mere effektive arbejdsgange og procesoptimeringer. Patienterstatningen har således fået en it-løsning, der muliggør indfrielsen af deres målsætning om hurtigere sagsbehandlingstider gennem øget digitalisering.

Desuden skåner løsningen også miljøet, da Patienterstatningen årligt slipper for at udskrive 1,5 millioner dokumenter og sende mange af dem med posten.

Løsningen sikrer gennemsigtighed

Samtidig giver ESDH-løsningen mulighed for, at patienter får en direkte digital adgang til deres sag, som giver gennemsigtighed og åbenhed for alle parter. Dette gælder også muligheden for at se sagens fremdrift, der i sidste ende reducerer antallet af omkostningstunge henvendelser.

Kontakt

Visma Consulting A/S

København
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Aarhus
Mariane Thomsens Gade 2F
8000 Aarhus C
Telefon: 87 34 44 54

Send os en mail: consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os