FAQ

Lønkompensation

Hvor meget skal medarbejderne have i løn og pension i perioden?

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn inkl. pension mv. til medarbejderne i kompensationsperioden.

 

Kan medarbejderen arbejde i kompensationsperioden?

Nej, de fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.

Virksomheden har mulighed for at genindkalde hjemsendte medarbejdere på arbejde (hele dage), men skal tilbagebetale kompensation for de dage, medarbejderne er genindkaldt.

 

Skal medarbejderen selv betale noget for, at virksomheden kan søge om lønkompensation?

Nej, medarbejderen skal som sådan ikke selv betale noget, for at virksomheden kan søge om lønkompensation. Medarbejderen skal dog anvende ferie og/eller afspadsering under kompensationsperioden. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage.

Hvis din medarbejder er fuldtidsansat og hjemsendt i alle 6 måneder, skal medarbejderen afholde ferie og/eller afspadsere 5 dage. Hvis din medarbejder arbejder færre timer og/eller ikke er hjemsendt i hele perioden reduceres antallet af dage forholdsmæssigt.  

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

 

Kan jeg søge for fx en måned ad gangen og dermed søge seks gange i løbet af ordningens levetid?

Du kan som udgangspunkt kun søge om lønkompensation én gang i seks-måneders perioden, 9. marts til 29. august (bemærk at perioden er blevet forlænget fra d. 8 juni, læs mere her). Ved behov for yderligere hjemsendelser end først ansøgt om, kan du indsende en supplerende ansøgning. Visma kan hjælpe dig med al søgning om lønkompensation.

 

Skal jeg tilbagebetale kompensationen for hele den ansøgte periode, hvis jeg genindkalder nogle af de hjemsendte medarbejdere midt i perioden?

Nej, hvis du under en periode genindkalder medarbejdere til arbejde, skal du kun tilbagebetale kompensation for de dage (hele dage), medarbejderne er kaldt tilbage på arbejde. Du modtager fortsat kompensation for de medarbejdere, der stadigvæk er hjemsendte.

Hvis du allerede ved ansøgningen ved, at I får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan du ved ansøgningstidspunktet angive dette ved at udfylde feltet “dage undtaget”.

 

Hvilke typer af medarbejdere er omfattet af lønkompensationsordningen?

Du kan få lønkompensation for fuldtidsansatte, deltidsansatte, elever/lærlinge, ansatte i tidsbegrænsede stillinger, hvor du er arbejdsgiver, fx barselsvikarer.

Der stilles dog krav om, at der er en ansættelseskontrakt mellem medarbejder og virksomhed for, at virksomheden er berettiget til at modtage lønkompensation for medarbejderen. Kontrakten skal være indgået før den 9. marts 2020.

 

Hvordan indhenter jeg de informationer, som jeg skal bruge til at søge lønkompensation?

Du kan selv indhente alle informationer i Visma Løn. Læs her hvilke informationer og beregningsmetoder. Men vi står også klar til at sikre, at du får søgt korrekt. Læs mere om, hvordan Visma kan hjælpe dig her.

 

Kan Visma hjælpe mig med at få søgt om lønkompensation?

Ja, vi har mulighed for at hjælpe med at indhente og beregne de informationer, som du skal bruge til at søge lønkompensation. Det eneste du skal gøre er at registrere fraværet korrekt i Visma Løn og kontakte os for hjælp.

 

Hvordan skelner jeg mellem funktionærer og ikke-funktionærer?

Der anvendes funktionærlovens definition, hvor arbejdsfunktionen er afgørende:

§ 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer:

a) Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition.

b) Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed.

c) Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.